Privacyverklaring

Privacyverklaring Maloush Köhler

Maloush Köhler, tolk gebarentaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Naam bedrijf: Maloush Köhler, Bureau VeerKracht
Telefoon: 06-48198163

E-mail: maloush(at)gebarentolk.info
Website:  www.gebarentolk.info

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten als tolk Nederlandse Gebarentaal en omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik nodig heb voor het verwerken van de tolkopdracht:

 • Voor- en achternaam plus geboortedatum en postcode van de klant
 • Telefoonnummer en e-mailadres van de klant
 • Adresgegevens van betreffende tolkopdracht

Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen WhatsApp’en, sms’en, bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening als tolk
  Nederlandse Gebarentaal uit te kunnen voeren.
 • Om tolkopdrachten voor u uit te kunnen voeren op locatie.
 • Om de betaling voor mijn tolkopdrachten te kunnen afhandelen.
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat ik daar tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer het bewaartermijn van zeven jaar voor uw persoonsgegevens, dit in verband met de wettelijke verplichting om facturen zeven jaar te bewaren voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan andere personen of bedrijven, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die ik met u heb gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar maloush@gebarentolk.info . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenumer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig 

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via maloush@gebarentolk.info

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Recht op informatie: u heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
Inzagerecht: u heeft het recht om die gegevens in te zien en daar een afschrift van te krijgen voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens: indien dat nodig mocht zijn heeft u recht op correctie en aanvulling van uw gegevens. U heeft verder het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.

Het recht van verzet: u heeft het recht om u in bepaalde gevallen die in de privacywetgeving omschreven zijn, tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie.